Czym jest „Split payment”?

Czym jest „Split payment”?
Z nowym rokiem, nowym krokiem, chyba takie motto przyświecało władzy ustawodawczej, która wraz z początkiem 2018 roku wprowadziła kilka istotnych zmian w przepisach podatkowych. Niektóre z nich nałożyły na przedsiębiorców nowe obowiązki sprawozdawcze, inne w zamyśle miały ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, a jeszcze inne zmieniły podejście do kosztów uzyskania przychodów. Część z reform na pewno ułatwiło funkcjonowanie firmom i zapewniło transparentność w obrocie gospodarczym. Niestety część z tych zmian przysporzyła przedsiębiorcom dodatkowych kosztów i obowiązków.

Z dniem 1 lipca 2018 roku wejdą w życie przepisy, które wprowadzą instytucję „split payment”, czyli mechanizmu podzielonej płatności dla „vatowców”. 
Zapewne każda z osób, która prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zastanawia się jaka będzie zasada działania tego mechanizmu i jest to w pełni uzasadnione, gdyż chyba każdy z nas nie lubi zmian, szczególnie w sferze, która dotyczy naszych finansów i rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Według informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl, ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491).
Istota „split payment” polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

Płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa V AT naliczonego nabywców.
Jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie (25 dni) bez możliwości przedłużenia tego terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji tego zwrotu.
W praktyce zastosowanie tego mechanizmu polegać będzie na dokonywaniu płatności za fakturę przy użyciu komunikatu przelewu. W komunikacie tym trzeba będzie wykazać:

– numer faktury w związku z którą dokonywana jest płatność,
– numer NIP kontrahenta,
– kwotę netto oraz
– kwotę VAT.

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru, czy chce skorzystać z płatności z użyciem „split payment”, czy też nie. Zauważyć jednak należy, że dobrowolność dotyczy wyłącznie nabywcy towaru lub usługi – to osoba lub podmiot, który płaci za fakturę decyduje o tym, czy zapłaci z zastosowaniem „split payment”, czy też nie.

Jeżeli kontrahent dokona płatności z zastosowaniem wskazanego wyżej komunikatu, kwota netto z faktury zostanie przelana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota VAT na rachunek VAT podatnika.